int(1448873349)

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đợt II năm 2015
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt II năm 2015 là 67 người, trong đó:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị tuyến tỉnh và huyện là 50 người (có bảng chi tiết đính kèm);
2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn là 15 người (có bảng chi tiết đính kèm);
3. Chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 02 người (có bảng chi tiết đính kèm).
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có đơn dự tuyển;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);
+ Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ cao đẳng trở lên, ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên. Đối với chức danh bác sĩ phải có bằng ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).
+ Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ trung học, ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn trung học, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên. Đối với chức danh Y sĩ phải có bằng ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo chức danh tuyển dụng;

g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;
2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 6 tháng, do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
7. 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.
Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ. Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ.

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN
1. Nội dung xét tuyển viên chức
1.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Cách tính điểm
1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN THEO NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có bằng cấp đúng theo yêu cầu ví trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
c) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển tương đương nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn bằng điểm nhau thì người người trúng tuyển được chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
3. Đối với chức danh chuyên trách DS-KHHGĐ: phải có hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn; ưu tiên xét người đang hợp đồng làm công tác DS-KHHGĐ tại TYT xã/phường/thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.
4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển viên chức theo đúng Quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang Website của Sở Y tế về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết.
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
4. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

- Thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Thời gian nhận hồ sơ đảm bảo đúng theo quy định như thông báo tuyển dụng. Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Thủ trưởng đơn vị tổ chức ký hợp đồng làm việc cho các đối tượng hợp đồng theo đúng quy định hướng dẫn tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ và báo cáo về Sở Y tế.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian: từ 8 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2015 đến 17 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2015 (trong giờ làm việc).
2. Địa điểm:
a. Đối với người đăng ký dự tuyển vào viên chức: Hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của Văn phòng Sở Y tế (28 Lê Lợi, thành phố Huế).
b. Đối với người đăng ký hợp đồng vào làm việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Hồ sơ nộp tại đơn vị có nhu cầu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:
1. Thời gian: dự kiến trong tháng 01 năm 2016, sẽ thông báo cụ thể sau.
2. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 Lê lợi, thành phố Huế.
LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: Lệ phí xét tuyển: 140.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Nếu cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Thừa Thiên Huế, 28 Lê Lợi - Huế; số điện thoại: 0543820937./.
CHI TIẾT XIN DOWNLOAD FILE ĐÍNH KÈM
Tập tin đính kèm 1: https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2015/11/4/kh_tuyen_dung_dot_ii.2015.pdf
Tập tin đính kèm 2: https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2015/11/4/nhu_cau_td_ii.2015_4.9(4).xls
Like Page Garasales.com để nhận thông tin nhanh nhất!

Tiền đây chứ đâu………

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn muốn kiếm thêm thu nhập đây nhé! Quán Bình 3 - Trịnh Công Sơn Cần tuyển 10 nhân viên phục vụ làm 8h - 23h[ Bao ăn ở tại quán. Lương 3,4 triệu] 30 nhân viên phục vụ Làm theo ca - Ca làm việc: 08h - 16h30, 16h - 23h [ lương 1,7 triệu ], 17h - 23h hoặc 18h -... Xem tiếp

Tuyển cộng tác viên / khách sỉ

Mình có công việc làm tại nhà, kiếm tiền tiêu đây ạ, không đa cấp, không lừa đảo, không di chuyển, không cần nhận hang về nhà nên không lo tồn hàng nhé! 🙂 🙂 🙂
Đối tượng: học sinh, sinh viên, nv văn phòng, mẹ bỉm sữa…
Chăm chỉ kiếm ngày 100-200k là bình thường!!
Ai quan... Xem tiếp

Tuyen cong tac vien

Hi!xin chao cac ban,mjh là le nhung
Mjh can tuyen cong tac vien lam vao thoi jan ranh,doi tuong la hoc sinh,sinh vien,nguoi noi tro,co thoi gian ranh de kiem them thu nhap,ban lo ngai ton hang hay ton nhieu chi phi ship,nhung cac ban dung lo,ben mjnh dam bao k ton hang,ho tro ship,k ap dat thoi jan,loi nhuan cao,ai cung co the lam d.
Neu ai co nhu cau... Xem tiếp

DAI-ICHI LIFE HUẾ TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng :
💁VỊ TRÍ:
- Trưởng nhóm
- Tư vấn tài chính
💁SỐ LƯỢNG: 10 người
- Trưởng nhóm : 2
- Tư vấn tài chính : 8
⌛️THỜi GIAN LÀM VIỆC
- Toàn thời gian và bán thời gian ( Làm thêm )
💃🏼 QUYỀN LỢI:
- Được đi du lịch.
- Được thưởng quý, năm.
- Được hưởng... Xem tiếp
DAI-ICHI LIFE HUẾ TUYỂN DỤNG

Tin mới đăng

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI PHÚ LỘC_ HUẾ

Cho thuê mặt bằng diện tích 100m2,chưa tính đất vườn, rộng 10m.
Thích hợp làm văn phòng đại diện,hoặc trưng bày, kinh doanh điện thoại di động...
Nằm ngay mặt tiền đường thị trấn Phú Lộc, trên tuyến đường quốc lộ 1A.
Địa chỉ 213 Lý Thánh Tông thị trấn Phú Lộc, huyện Phú... Xem tiếp

KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !

Chào mọi người !

Mình là Kiến trúc sư với 10 năm kinh nghiệm tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công công trình xây dựng và làm hồ sơ xin phép xây dựng Nhà ở và Công trình dân dụng. 

Mọi người có nhu cầu về tư vấn thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kỹ... Xem tiếp
KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !

BÁN NHÀ

Cần bán nhà đường Minh mạng , p Thủy Xuân , Tp Huế . Dt 340 m2 . ( 10 x34 ) đất ở 100% . Nhà 2 tầng có 12 phòng đang hoạt động nhà nghỉ . Có đường hậu phía sau xe ô tô có thể vào được . Ai cần xem chi tiết LH 0972870870

MÁY DÁN THÙNG CARTON

Công ty Thanh Bình - chuyên cung cấp máy dán thùng carton, tự động dán băng keo các mặt trên dưới của thùng Carton.

Công dụng của máy dán thùng carton:
Tự động dán các mặt trên dưới của thùng Carton
Kích thước máy: L 1160 X W 886 X H 1585
Kích thước cửa sản phẩm: L 150 - ∞ , W 120 - 480,... Xem tiếp
MÁY DÁN THÙNG CARTONMÁY DÁN THÙNG CARTONMÁY DÁN THÙNG CARTON

MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG

Công ty Thanh Bình chuyên cung cấp máy đai niềng thùng dùng để đai niềng các kiện hàng để tạo sự ổn định sản phẩm trong bao bì đóng gói, đai niềng các sản phẩm thành các lốc.
Thông số kỹ thuật của máy đai niềng thùng:
Kích thước máy: 895 X 565 X 735
Khối lượng máy: 60 kg
Lực... Xem tiếp
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNGMÁY ĐAI NIỀNG THÙNGMÁY ĐAI NIỀNG THÙNG