int(1448873349)

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đợt II năm 2015
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt II năm 2015 là 67 người, trong đó:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị tuyến tỉnh và huyện là 50 người (có bảng chi tiết đính kèm);
2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn là 15 người (có bảng chi tiết đính kèm);
3. Chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 02 người (có bảng chi tiết đính kèm).
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có đơn dự tuyển;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);
+ Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ cao đẳng trở lên, ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên. Đối với chức danh bác sĩ phải có bằng ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).
+ Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ trung học, ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn trung học, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên. Đối với chức danh Y sĩ phải có bằng ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo chức danh tuyển dụng;

g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;
2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 6 tháng, do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
7. 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.
Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ. Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ.

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN
1. Nội dung xét tuyển viên chức
1.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Cách tính điểm
1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN THEO NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có bằng cấp đúng theo yêu cầu ví trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
c) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển tương đương nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn bằng điểm nhau thì người người trúng tuyển được chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
3. Đối với chức danh chuyên trách DS-KHHGĐ: phải có hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn; ưu tiên xét người đang hợp đồng làm công tác DS-KHHGĐ tại TYT xã/phường/thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.
4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển viên chức theo đúng Quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang Website của Sở Y tế về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết.
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
4. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

- Thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Thời gian nhận hồ sơ đảm bảo đúng theo quy định như thông báo tuyển dụng. Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Thủ trưởng đơn vị tổ chức ký hợp đồng làm việc cho các đối tượng hợp đồng theo đúng quy định hướng dẫn tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ và báo cáo về Sở Y tế.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian: từ 8 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2015 đến 17 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2015 (trong giờ làm việc).
2. Địa điểm:
a. Đối với người đăng ký dự tuyển vào viên chức: Hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của Văn phòng Sở Y tế (28 Lê Lợi, thành phố Huế).
b. Đối với người đăng ký hợp đồng vào làm việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Hồ sơ nộp tại đơn vị có nhu cầu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:
1. Thời gian: dự kiến trong tháng 01 năm 2016, sẽ thông báo cụ thể sau.
2. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 Lê lợi, thành phố Huế.
LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: Lệ phí xét tuyển: 140.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Nếu cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Thừa Thiên Huế, 28 Lê Lợi - Huế; số điện thoại: 0543820937./.
CHI TIẾT XIN DOWNLOAD FILE ĐÍNH KÈM
Tập tin đính kèm 1: https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2015/11/4/kh_tuyen_dung_dot_ii.2015.pdf
Tập tin đính kèm 2: https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2015/11/4/nhu_cau_td_ii.2015_4.9(4).xls
Like Page Garasales.com để nhận thông tin nhanh nhất!

Tuyển gấp Thợ Quảng Cáo, Thợ Thi Công Quảng cáo, Cty Đại Hữu 0913602352

Tuyển Gấp :
1. THỢ QUẢNG CÁO:
- số lượng: 5 người
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo: thi công alu, dán decal, căng khung hiflex...
- Lương: thõa thuận
2. THỢ CƠ KHÍ :
- Sản xuất - hàn khung sắt ...
- Lương: thõa thuận
3. Học việc:
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Mong muốn có môi... Xem tiếp
Tuyển gấp Thợ Quảng Cáo, Thợ Thi Công Quảng cáo, Cty Đại Hữu 0913602352

Tuyển NV bán hàng

SHOP GIÀY PHƯƠNG ANH CẦN TUYỂN
=> 3 nhân viên nữ (18-25) Làm việc tại 7 Lương Thế Vinh, TP Huế (bên cạnh Khách Sạn Hoàng Đế)
- Từ 8h đến 21h
- Từ 13h đến 21h
- Từ 4h30 đến 21h
=> Lương thỏa thuận + thưởng+ nhiều ưu đãi khác
=> Chi tiết xin liên hệ tại 70 Đinh Tiên Hoàng, TP... Xem tiếp
Tuyển NV bán hàng

Cty Quảng Cáo Đại Hữu – Tuyển nhân viên Thiết Kế Quảng Cáo – 0913602352

Công ty quảng cáo Đại Hữu - Tuyển dụng:

Số lượng, vị trí tuyển: 03 Thiết kế quảng cáo.

1, Mô tả công việc:
Ngành nghề: Thiết kế, Quảng cáo.
Nơi làm việc: Việc làm Huế.
Thiết kế pano, bảng hiệu, banner, tờ rơi, card visit,...

2, Yêu cầu công việc:
Thông thạo các phần mềm... Xem tiếp
Cty Quảng Cáo Đại Hữu – Tuyển nhân viên Thiết Kế Quảng Cáo – 0913602352

Tiền đây chứ đâu………

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn muốn kiếm thêm thu nhập đây nhé! Quán Bình 3 - Trịnh Công Sơn Cần tuyển 10 nhân viên phục vụ làm 8h - 23h[ Bao ăn ở tại quán. Lương 3,4 triệu] 30 nhân viên phục vụ Làm theo ca - Ca làm việc: 08h - 16h30, 16h - 23h [ lương 1,7 triệu ], 17h - 23h hoặc 18h -... Xem tiếp

Tin mới đăng

Cần tuyển cộng tác viên giới thiệu Thiết kế Kiến trúc, Thi công xây dựng hoàn thiện !

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng & TM NAM TRƯỜNG SƠN

1. Giới thiệu thiết kế Kiến trúc cho Công ty, bạn sẽ nhận được 15 % chi phí thiết kế Kiến trúc. ( Một thiết kế tầm 25-30 triệu, bạn sẽ nhận được 4 triệu )
2. Giới thiệu thi công xây dựng hoàn thiện cho Cônt ty, bạn sẽ... Xem tiếp
Cần tuyển cộng tác viên giới thiệu Thiết kế Kiến trúc, Thi công xây dựng hoàn thiện !Cần tuyển cộng tác viên giới thiệu Thiết kế Kiến trúc, Thi công xây dựng hoàn thiện !Cần tuyển cộng tác viên giới thiệu Thiết kế Kiến trúc, Thi công xây dựng hoàn thiện !Cần tuyển cộng tác viên giới thiệu Thiết kế Kiến trúc, Thi công xây dựng hoàn thiện ! +2

Bán đất thổ cư trung tâm Phú Bài

Đất có thẻ đỏ, chính chủ, thổ cư.
Diện tích: rộng 10m x dài 20m
Thửa đất quay mặt hướng Nam; đường rộng 15m.
Địa điểm: khu quy hoạch phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, đường Nguyễn Khoa Văn (cạnh Bưu điện Hương Thủy đi vào vài trăm mét).
Ai có nhu cầu xin... Xem tiếp

Công ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapback

Công ty chúng tôi sản xuất, may, in và thêu các loại nón mũ:
-Nón du lịch, nón thể thao, nón trẻ em, nón tai bèo (bucket), nón lưỡi trai, nón nửa đầu
-Nón cáp, nón kết, nón vành, nón đầu bằng, nón cao bồi, nón hiphop (nón snapback).
-Chất liệu vải kaki 100% cotton, kaki 35-65%, kaki cào nhung,... Xem tiếp
Công ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapbackCông ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapbackCông ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapback